Tết Trung Thu trong mắt con 3-6 tuổi

  26-08-2019

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Trung thu bé
Author: Trương Phiến
Votes: 100

Views: ?
Mô tả ảnh: Tác giả: Khổng Minh Đức - 3 tuổi
Phụ huynh: Nguyễn Thu Mai - Phòng Nhân sự Văn phòng điều hành
Tranh vẽ Khổng Minh Đức bà yêu.